Wednesday, April 25, 2018

Bhagavatham - Telugu - పోతన భాగవతము - పద్యాలు

Bhagavatham describes the avataaras of Shri Mahavishnu.Important Events of Stories Covered in Book by Kompella Venkata Rama Sastry

The Curse on Parikshit
The Importance of Number Seven
Jaya and Vijaya
Story of Dhruva
Vritrasura
Story of Chitraketu
Story of Prahlada
Gajendra Moksham
Kshirasagara Madhanam
Vishnu's appearance as Mohini
Vaman Avatar
Matsya Avatar
Shri Ramavatar
Story of Parasu Rama
Chandra Vamsam
Shri Krishnavatar
Childhood of Shri Krishna
Killing of Kamsa
Marriage with Rukmini
Syamantakopakhyaan
Killing of Narakasur
Destruction of Yadavs
Spread of Four Vedas
The Story of Puranjana (man)


Bhagavatam - Skandam 1 part 1 Animutyalu

పోతన భాగవతము


ప్రథమ స్కంధం

1- 1
శ్రీ కైవల్య పదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర
క్షైకారంభకు భక్తపాలన కళాసంరంభకున్ దానవో
ద్రేకస్తంభకుఁ గేళిలోలవిలసద్దృగ్జాల సంభూత నా
నా కంజాతభవాండకుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్.1- 2

వాలిన భక్తి మ్రొక్కెద నవారిత తాండవ కేళికిన్ దయా
శాలికి శూలికిన్ శిఖరిజాముఖపద్మ మయూఖమాలికిన్
బాల శశాంక మౌళికిఁ గపాలికి మన్మథ గర్వపర్వతో
న్మూలికి నారదాది మునిముఖ్యమనస్సరసీరుహాళికిన్.1- 3

ఆతతసేవఁ జేసెద సమస్తచరాచర భూతసృష్టివి
జ్ఞాతకు భారతీహృదయసౌఖ్యవిధాతకు వేదరాశి ని
ర్ణేతకు దేవతానికరనేతకుఁ గల్మషజేతకున్ నత
త్రాతకు ధాతకున్ నిఖిలతాపసలోక శుభప్రదాతకున్.1- 5

ఆదర మొప్ప మ్రొక్కిడుదు నద్రిసుతాహృదయానురాగసం
పాదికి దోషభేదికిఁ బ్రపన్నవినోదికి విఘ్నవల్లికా
చ్ఛేదికి మంజువాదికి నశేషజగజ్జననందవేదికిన్
మోదకఖాదికిన్ సమదమూషకసాదికి సుప్రసాదికిన్.


1- 6
క్షోణితలంబు నెన్నుదురు సోఁకఁగ మ్రొక్కి నుతింతు సైకత
శ్రోణికిఁ జంచరీకచయసుందరవేణికి రక్షి తామర
శ్రేణికిఁ దోయజాతభవ చిత్తవశీకరణైక వాణికిన్
వాణికి నక్షదామ శుక వారిజ పుస్తక రమ్యపాణికిన్.1- 7

పుట్టంబుట్ట, శరంబునన్ మొలవ నంభోయానపాత్రంబునన్
నెట్టం గల్గను గాళిఁ గొల్వను బురాణింపన్ దొరంకొంటి మీఁ
దెట్టే వెంటఁ జరింతుఁ దత్సరణి నాకీవమ్మ యో! యమ్మ మేల్
పట్టున్మానకుమమ్మ నమ్మితిఁ జుమీ బ్రాహ్మీ! దయాంభోనిధీ!1- 8
అమ్మలఁ గన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలఁ బె
ద్దమ్మ, సురారులమ్మ కడు పాఱడివుచ్చినయమ్మ, తన్ను లో
నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడియమ్మ, దుర్గ, మా
యమ్మ, కృపాబ్ధి యీవుత మహత్త్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్.1- 9 హరికిం బట్టపుదేవి... (మత్తైభం).

హరికిన్ బట్టపుదేవి, పున్నెముల ప్రో వర్థంపుఁ బెన్నిక్క, చం
దురు తోఁబుట్టువు, భారతీగిరిసుతల్ తోనాడు పూఁబోఁణి, తా
మరలం దుండెడి ముద్దరాలు, జగముల్ మన్నించు నిల్లాలు, భా
సురతన్ లేములు వాపు తల్లి, సిరియిచ్చున్ నిత్యకల్యాణముల్.
శారద నీరదేందుఘనసార పటీరమరాళమల్లికా
హారతుషార ఫేనరజతాచల కాశఫణీశకుందమం
దార సుధాపయోధి సితతామరసామరవాహినీశుభా
కారత నొప్పు నిన్ను మదిఁ గానగ నెన్నడుగల్గు భారతీ!అంబ, నవాంబుజోజ్వల కరాంబుజ, శారదచంద్రచంద్రికా
డంబర చారుమూర్తి, ప్రకటస్ఫుటభూషణరత్నదీపికా
చుంబిత దిగ్విభాగ, శృతిసూక్తి వివిక్త నిజప్రభావ, భా
వాంబర వీధివిశ్రుతవిహారి, ననుం గృపఁజూడు భారతీ!1-11

ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి పురంబులు వాహనంబులున్
సొమ్ములుఁ గొన్ని పుచ్చుకొని సొక్కి శరీరము వాసి కాలుచే
సమ్మెట వ్రేటులం బడక సమ్మతి శ్రీహరి కిచ్చి చెప్పె నీ
బమ్మెర పోతరా జొకఁడు భాగవతంబు జగద్ధితంబుగన్.1-12

చేతులారంగ శివునిఁ బూజింపఁడేని
నోరునొవ్వంగ హరికీర్తి నుడువఁడేని
దయయు సత్యంబులోనుగాఁదలఁపఁడేనిఁ
గలుగనేటికిఁ దల్లులకడుపుఁజేటు.1-16
పలికెడిది భాగవతమఁట,
పలికించువిభుండు రామభద్రుండఁట, నేఁ
బలికిన భవహరమగునఁట,
పలికెద, వేఱొండుగాథ బలుకఁగ నేలా?1-19
ఒనరన్ నన్నయ తిక్కనాదికవు లీ యుర్విం బురాణావళుల్
తెనుఁగుం జేయుచు మత్పురాకృత శుభాధిక్యంబు దానెట్టిదో
తెనుఁగుం జేయరు మున్ను భాగవతమున్ దీనిం దెనింగించి నా
జననంబున్ సఫలంబుఁ జేసెదఁ బునర్జన్మంబు లేకుండఁగన్.1-20

లలితస్కంధము, గృష్ణమూలము, శుకాలాపాభిరామంబు, మం
జులతా శోభితమున్, సువర్ణ సుమనస్సుజ్ఞేయమున్, సుందరో
జ్జ్వల వృత్తంబు, మహాఫలంబు, విమలవ్యాసాలవాలంబునై
వెలయున్ భాగవతాఖ్య కల్పతరు వుర్విన్ సద్ద్విజశ్రేయమై.1-27
హారికి, నందగోకుల విహారికిఁ జక్రసమీరదైత్య సం
హారికి, భక్త దుఃఖపరిహారికి, గోపనితంబినీ మనో
హారికి, దుష్టసంప దపహారికి, ఘోషకుటీపయోఘృతా
హారికి, బాలకగ్రహమహాసురదుర్వనితా ప్రహారికిన్.1-28

శీలికి, నీతిశాలికి, వశీకృతశూలికి, బాణహస్తని
ర్మూలికి, ఘోరనీరదవిముక్తశిలాహత గోపగోపికా
పాలికి, వర్ణధర్మ పరిపాలికి, నర్జునభూజయుగ్మ సం
చాలికి, మాలికిన్, విపుల చక్రనిరుద్ధ మరీచిమాలికిన్.1-29

క్షంతకుఁ గాళియోరగ విశాల ఫణోపరివర్తనక్రియా
రంతకు నుల్లసన్మగధరాజ చతుర్విధఘోర వాహినీ
హంతకు నింద్రనందననియంతకు, సర్వచరాచరావళీ
మంతకు, నిర్జితేంద్రియసమంచిత భక్తజనానుగంతకున్.1-30

న్యాయికి, భూసురేంద్రమృతనందనదాయికి, రుక్మిణీమన
స్థ్సాయికి, భూతసమ్మదవిధాయికి, సాధుజనానురాగ సం
ధాయికిఁ బీతవస్త్రపరిధాయికిఁ బద్మభవాండభాండ ని
ర్మాయికి, గోపికానివహ మందిరయాయికి, శేషశాయికిన్.
__________________


___________________


http://www.bhagavatamanimutyalu.com/chapter1.php

_________________
_________________


English
http://www.srimadbhagavatam.org/canto1/chapter1.html


శ్రీమద్భాగవతం ద్వితీయ స్కంధం అష్టమాధ్యాయం
https://www.facebook.com/vivekavaani/photos/a.689341124461687.1073741829.689299241132542/836358413093290/

శ్రీమద్భాగవతం ద్వితీయ స్కంధం పదవ అధ్యాయం
https://www.facebook.com/vivekavaani/posts/835809146481550:0

Updated 2018 - 26 April

 19 October 2017, 11 April 2015

Wednesday, April 18, 2018

Akshaya Tritiya - Akshaya Teej


Akshaya Tritiya, Shukla Paksha Tritiya of Vaisakha month is an auspicious day.  It is believed that the results of any japa, charity, puja, yajna etc. on this day never diminishes. The tradition of buying gold and household items this auspicious day is also popular.

Lakshmi Puja aloong with Vishun and Kubera pooja are done on the occasion of Akshaya  Tritiya.

Chanting of Sri Suktam, Lakshmi Suktam, Kanakadhara Stotram give good results.


Benefits of Lakshmi-Kuber Poojan on Akshaya Tritiya  
Puja and good deeds are done today give manifold results.
Devotees are blessed by the Goddess with stable everlasting wealth.
Domestic happiness becomes stable.
One is blessed with progeny and parental bliss.
Kubera and Lakshmi’s blessings bring additional sources of income.Sri Suktam, Lakshmi Suktam, Kanakadhara Stotram
_______________


________________गौरी-तृतीया-व्रत-विधान और उसका फल

http://www.santshriasharamjiashram.org/bhavishya-puran-part-19/

Google Book Page 1

Google Book Page 2

Thursday, April 12, 2018

Vatsalya Bharati - వాత్సల్య భారతి - वात्सल्य भारतिవాత్సల్య భారతి - భారతమాత తత్వమువాత్సల్యం సమాజాన్ని, దేశాలను చివరకు ఈ ప్రపంచాన్ని శాంతి, సుస్థిరతల ఉద్యానవనంగా మార్చే అద్భుత శక్తి. ప్రతి ఇల్లూ  వాత్సల్యపు చిరునామాగా మారాలి.


_________________


_________________


వాత్సల్యం కేవలం బాల్యపు అలంకారమే కాదు, కుటుంబాన్ని కలిపి ఉంచే ఆభరణమే కాదు. సమాజాన్ని, దేశాలను చివరకు ఈ ప్రపంచాన్ని శాంతి, సుస్థిరతల ఉద్యానవనంగా మార్చే అద్భుత శక్తి. ప్రతి ఇల్లూ ముందుగా వాత్సల్యపు చిరునామాగా మారాలి.

Visalaandhra
http://54.243.62.7/editorial/article-160236

http://www.andhrabhoomi.net/content/vahini-284తల్లి భారతి వందనం బంగారు మట్టి చందనం

మా తల్లి భారతి వందనం బంగారు మట్టి చందనం
ఈ మట్టికి మన అర్చనం ఈ మట్టికే అభివందనం  || తల్లి భారతి ||
http://www.vijayavipanchi.org/ViewFile.aspx?FileID=142


తల్లి భారతి వందనం - వాత్సల్య పూర్ణా వందనం

సుఖముగా వర్ధిల్లినాం - తనువునే అర్పింతుమమ్మా     !! తల్లి భారతి
http://www.vijayavipanchi.org/ViewFile.aspx?FileID=460


ఇంటింటా భారతమాత చిత్రపటం ఉండాలి.Download the picture from: http://www.vijayavipanchi.org/Downloads.aspx

Download the Ekaatmata Stotram - Song in praise of Bhakthas of Bharata Mata - The children of Bharata Mata who did extraordinary to service to Bharat Mata and Bharatiyas.

http://www.vijayavipanchi.org/Downloadshanlder.ashx?DownloadID=25


దేశభక్తి లేని దైవభక్తి, దైవభక్తి లేని దేశభక్తి నిరర్ధకం, నిష్ఫలం.
దేశభక్తి గల దైవభక్తి పరమార్ధము.
మన దేశం కూడా మన దైవం.
దేవుని పూజలా  దేశాన్ని పూజించాలి.

దేశభక్తి - దేశసేవ - దేశశక్తి

దేశశక్తి వల్లనే దేశ ప్రజల  జ్ఞాన, సౌర్య, సంపదలు వృద్హి చెందుతాయి.

దేశశక్తి వల్లనే దేశ ప్రజలు బాహ్య మరియు అంతర దుష్ట శక్తులపై విజయం సాధించి సుఖ శాంతులతో ఉంటారు.
దేశభక్తిని పెంచడం


భారతమాత సేవకుడు హిందూ ధర్మాభిమాని శ్రీ వాత్సల్యానంద భారతి స్వామి వారు

'గుండె గుండెలో భారతమాత తత్వ ప్రచారం'

http://sevabharathiap.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

_________________


Image may contain: 2 people

_________________

శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డ భారత ఖండము - రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారి గేయము
https://prasad-akkiraju.blogspot.in/2010/08/shreelu-pomgina-jeeva-gaddayi.html
_________________


_________________
वात्सल्य भारति

Aarti Bharat Mata ki Jagat ki Bhagy Vidhata ki
by HareKrishna Hari Bhai
_____________________


_____________________


Updated  14 April 2018, 23 January 2018, 26 December 2017
  

Friday, April 6, 2018

Forecasts of Earth Warming (Global Warming) - #AprilCool InformationScientists have high confidence that global temperatures will continue to rise for decades to come, largely due to greenhouse gases produced by human activities. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which includes more than 1,300 scientists from the United States and other countries, forecasts a temperature rise of 2.5 to 10 degrees Fahrenheit over the next century.

https://climate.nasa.gov/effects/

__________________

__________________

Thursday, April 5, 2018

Earth Day Network’s Canopy Project - Donate - #AprilCool ActionEarth Day 2018 Theme: End Plastic Pollution


Earth Day -  22 April


From poisoning and injuring marine life to disrupting human hormones, from littering our beaches and landscapes to clogging our waste streams and landfills, the exponential growth of plastics is now threatening the survival of our planet.

In response, Earth Day 2018 is dedicated to providing the information and
inspiration needed to fundamentally change human attitude and behavior about plastics.

Take action to End Plastic Pollution in This #AprilCool Month

https://www.earthday.org/
Earth Day Network’s Canopy Project


In just one year, a mature leafy tree produces as much oxygen as 10 people inhale!

Earth Day Network’s Canopy Project works worldwide to strengthen communities through tree planting. Using agroforestry, sapling distribution and tree care training, we empower organizations and citizens to conserve, repair, and restore tree cover to their lands. Earth Day Network targets areas of the world most in need of reforestation, including some of the world’s poorest communities; and land degraded by logging, fires, floods, hurricanes and earthquakes. Our projects also focus on environmentally critical areas such the Amazon rainforest and the Boreal Forest.

Trees provide food, energy and income, helping communities achieve long-term economic and environmental sustainability. Trees also filter the air and help reverse the impacts of climate change. In just one year, a mature leafy tree produces as much oxygen as 10 people inhale!

Since 2010, Earth Day Network has planted tens of millions of trees. Our goal for the 50 anniversary of Earth Day in 2020 is to plant 7.8 billion trees, one for every person on earth.

You can help support the Canopy Project by donating to our $1 per tree program. Each dollar you donate supports the planting of one tree.

Planting trees strengthens local economies. Every dollar spent on reforestation generates $2.50 in local downstream income and benefits. That’s huge impact for every dollar you donate!

https://www.earthday.org/campaigns/reforestation/

Tuesday, April 3, 2018

Days to Remember, Celebrate and Participate - April Cool Banaavo - #AprilCool7 April World Health Day

18 April World Heritage Day

22 April Earth Day

22 May World Day for Bio Diversity

5 June World Environment Day

17 June World Day to Fight Desertification and Drought

https://www.geographyandyou.com/climate-change/environment/17-important-days-indias-environment-buffs/

Creativity - Use it in April Cool Mission - MovementApril Cool idea is creative. The message attracted attention.

The Hindi paper reports that it poured cold water April Fool messages.
http://www.thehindu.com/news/cities/kozhikode/april-cool-pours-cold-water-on-april-fool/article23421324.ece

More creative thinking is required to contribute to April Cool Movement.

Creativity comes out when one thinks about a problem to solved intensely and searches the knowledge space for ideas. Many times the new idea comes suddenly. But there are some persons who consciously develop creative ideas.

Today I came across Warka Water, that is providing water to people in remote places.

Every drop counts. Save it. Provide it. Harness it.http://www.warkawater.org/


Italian Architect Arturo Vittori
______________________________________________________


__________________


It seems each tower costs $1000. Can you arrange finance for it. Are there any NGOs working in this field?

Think creatively to support April Cool Movement.